Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Västra Götaland

För många tillstånd, bristande tillsyn?

– En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020.

Här kan du läsa rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?

Antal serveringstillstånd för alkohol ökar medan antalet heltidstjänster för tillståndsprövning och tillsyn minskar. Data visar att vissa tillståndshavare inte ens får tillsynsbesök en gång per år. 92 procent av kommunerna uppger att de erbjuder utbildning för serveringspersonal i ansvarsfull alkohol-servering. Trots det, har 26 procent av unga i Västra Götaland serverats alkohol på restaurang. Detta är några exempel på vad som behandlas i rapporten som baseras på en enkät som skickades ut till alla kommuner under 2019, och som erhöll svar från 43 av länets 49 kommuner.

Enkäten och rapporten har skapats av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) och möjliggjorts genom projektmedel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Utifrån rapporten har projektgruppen tagit fram ett budskap med tillhörande åtta ställningstaganden, vilka alla har stöd i rapporten.

Mer restaurangtillsyn –
för ett tryggare och trevligare nöjesliv

Våra åtta ställningstaganden

1. Folkhälsan kommer i första hand – Alkohollagen ska värderas högre än näringslivsintressen
2. Fler tillsynsbesök – flera besök varje år hos varje tillståndshavare, för ett tryggare och trevligare nöjesliv
3. Mer samordnad tillsyn – för mindre hot och mer trygghet
4. Mer inre tillsyn – för att komma åt oseriösa tillståndshavare och minska kriminalitet
5. Mer resurser – ger tryggare och trevligare nöjesliv
6. Självfinansierad verksamhet – låt arbetet med tillståndsprövning och tillsyn vara självfinansierat och inte belasta skattekollektivet
7. Mer utbildning till serveringspersonal – för att ge kompetens och mod att ingripa på plats och på så vis skapa ett tryggare och trevligare nöjesliv.
8. Minska antalet serveringstillstånd – för att minska tillgängligheten till alkohol och därmed värna folkhälsan.

Här hittar du mer information om våra åtta ställningstaganden, Lästips till rapporten med sidhänvisningar.

Kontakt: Ellen Garnwall, 070 659 26 08 ellen@lansnykterhetsforbundet.nu