Integritetspolicy (GDPR)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och ska skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Enligt lagen ska personuppgifter behandlas på ett “lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade”.

Personuppgiftsansvarig

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland med org.nr. 867800-8064 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om oss finns på www.lansnykterhetsforbundet.nu.

För att komma i kontakt med oss hör av dig till oss via info@lansnykterhetsforbundet.nu

Syftet med insamlandet av personuppgifter

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland sparar personuppgifter för att kunna skicka dig inbjudningar för kommande utbildningar och evenemang som vi eller någon av våra samarbetspartner anordnar. Inbjudningar omfattar frågor som rör alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) samt i vissa fall även föreningsliv och ideell sektor. Med detta syfte sparar Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Om syftet med behandlingen av personuppgifter skulle ändras kommer vi informera dig om detta.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar

Personuppgifter samlas in direkt från dig när du anmäler dig till något av de arrangemangen där Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är arrangör och ansvarar för anmälan. Vid inbjudan till arrangemang delar vi och får ta del av kontaktuppgifter till potentiella deltagare via våra samarbetsorganisationer i de specifika arrangemangen. Fotografier och videofilmer som visar personer som går att identifiera, sparas med stöd av samtycke.

De personuppgifter som sparas är följande: (Personuppgifter markerade med * är obligatoriska vid registrering.)

 • Efternamn *
 • Förnamn *
 • E-postadress *
 • Telefon / Mobil *
 • Yrkestitel
 • Organisation/företag*
 • Postnummer
 • Postort
 • Kommun
 • Län
 • Historik utbildning/konferens/seminarium/kurs
 • Faktureringsadress
 • Faktureringshistorik

I anmälan till specifika arrangemang, samlar vi även in uppgifter om specialkost och allergier, samt information som behövs inför det specifika arrangemanget. Dessa uppgifter behandlas
med stöd av samtycke och raderas direkt efter arrangemanget avslutats. Vid de tillfällen då vi tar betalt för arrangemang använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde, en faktureringstjänst.
Fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vem vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela din e-postadress till de arrangemang som arrangeras av Länsnykterhetsförbundet. Västra Götaland och konferensen Förebygg.nu samt till de nätverk som administreras av oss.
Vi kan även komma att dela e-postadresser till våra samarbetspartners. Uppgifterna delas med samma syfte som de behandlas för, i syfte att kunna informera dig om utbildningar, seminarier, event, konferenser och kurser. Personuppgifter delas också med den faktureringstjänst(personuppgiftsbiträde) vi använder. Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför EU.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst samt röjande, ändring och förstöring.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Personuppgifter med stöd av samtycke raderas när arrangemanget de samlats in för, har avslutats. Personuppgifter med stöd av intresseavvägning sparas i vårt register i maximalt sex år från det år personuppgifterna senast samlades in. Du kan när som helst välja att radera vissa valda uppgifter eller att avregistrera dig helt från registret. Nedan kan du läsa mer om det.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

 • A) Begära åtkomst till dina personuppgifter och rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har i registret.
 • B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • C) Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i medlemsregistret.
 • D) Begära begränsning av behandling av personuppgifter.
 • E) Invända mot behandling av personuppgifter.
 • F) Rätt till dataportabilitet.
 • G) För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att ge klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Om vi får dina uppgifter ifrån någon annan

I de fall vi får dina personuppgifter från någon annan, exempelvis en samarbetspart, tas stöd av intresseavvägning. Då ger vi dig information om vem vi fått dina uppgifter ifrån och i övrigt gäller samma syfte, kategorier av personuppgifter, lagringsperiod, dina rättigheter till uppgifterna samt rätt till klagomål, som om du själv skulle gett oss dina uppgifter. Se mer information ovan.

Uppdatering av integritetspolicyn

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland reserverar sig mot ändringar i integritetspolicyn och uppdaterar den vid behov. När en ny version av integritetspolicyn blir gällande görs den tillgänglig på vår hemsida www.lansnykterhetsforbundet.nu.