Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan

Om Droger är en återkommande utbildningsserie som arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Med anledning av coronapandemin erbjuds Om Droger 2020 digitalt. Detta är ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger. Nedan finns mer information om varje träff (A-D) samt anmälan. Här kan du se inbjudan i PDF

Fredag 11 september kl. 8.30-12.30

Livsresan startar med alkoholens påverkan från befruktning till skolålder. Hur barn i beroendemiljö kan ges möjlighet att likt maskros, blomma ur torftig jord. Vad som lockar unga tjejer till cannabisbruk. Vilket stöd önskar föräldrar som anhöriga?

En utprövad metod för barnmorskans alkoholsamtal med blivande föräldrar och hur den kan anpassas till återkommande screening under barnets uppväxt. Passet kommer även ta upp kunskapsläget idag om alkoholens påverkan på spermier i samband med graviditet, behov av registrering av alkohol i Medicinska födelseregistret (MFR), alkoholens påverkan på anhöriga till personer med alkoholsjukdom och om behovet att upptäcka många fler barn som har minst en förälder med missbruk.

Föreläsare: Hjördis Högberg, lic., Barnmorska, forskare Associerad till Uppsala universitet

Inom ramen för den longitudinella studien Futura O1 har forskarna tittat på psykosocial hälsa bland barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Syftet är att få en bild gällande depression, psykosomatiska besvär, skolgång, fritid samt deras substansanvändning i jämförelse med de barn och unga som inte växer upp i familjer med missbruksproblematik. Studien lyfter också vad som är utmärkande för de barn och unga som inte uppvisat några psykosomatiska besvär till följd av sin uppväxtmiljö i jämförelse med de som uppvisar psykosomatiska besvär.

Föreläsare: Peter Larm, docent i folkhälsovetenskap, forskare vid Karolinska institutet och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Föreläsningen tar upp två teman. Det ena temat handlar om hur det kan vara för tjejer som röker cannabis och hur deras väg ur ett cannabismissbruk kan se ut. Det andra temat tar upp vad föräldrar som har barn som missbrukar tycker varit hjälpsamt i bemötandet som samhället erbjuder.

Föreläsare: Mattias Gullberg, Aukt socionom, Leg psykoterapeut, Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling AB.

Fredag 25 september kl. 8.30-12.30

Livsresans andra kliv tas in i vuxenvärlden, där vi ser hur alkoholnormen påverkar vår vardag och våra relationer. Från studentliv till arbetsliv, exempel på alkohol- och drogers påverkan på arbetsplatsen. I trafiken ökar drograttfylleri nationellt som internationellt, hur möter vi dessa utmaningar?

I många sammanhang finns starka normer som påverkar hur vi förhåller oss till alkohol. Vi dyker ner i tre teman kopplat till unga vuxnas alkoholkonsumtion – studentlivet, raggning och sex, och arbetslivet. IQ delar med sig av kunskap, insikter och konkreta tips på hur vi kan bidra till förändring

Föreläsare: Sara Dinwiddie, Ansvarig IQs Nätverk samt Karin Hagman, VD, IQ

Föreläsare: Fredrik Spak, Överläkare, Docent, Specialist i psykiatri och socialmedicin. Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Drograttfylleri är ett växande problem som hotar trafiksäkerheten i Sverige och internationellt. I föreläsningen redovisas aktuell statistik och hur Sverige och andra länder arbetar med problemet. Internationellt ser vi en trend med legalisering av cannabis och hur det försämrar trafiksäkerheten. Samtidigt ökar intresset för att drogtesta människor, i arbetslivet, i skolan och i trafiken. Det görs oftast av säkerhetsskäl och hälsoskäl. Aldrig förr har så många drogtestats i världen. I Sverige arbetar SIS (Svenska Institutet för Standarder) med att ta fram en teknisk standard drogtester genom kommittén SIS/TK 609 – Snabbtester för droganalys.

Föreläsare: Lars Olov Sjöström, Trafiksäkerhetschef, Motorförarnas helnykterhetsförbund

Tisdag 13 oktober kl. 8.30-12.30

Livsresan fortsätter med att se hur våra alkoholvanor i ung ålder påverkar våra alkoholvanor när vi blir äldre, samt hur äldres alkoholvanor ser ut idag. Vi får ett lokalt exempel på hur äldre kan få kunskap om alkoholens påverkan på sin egen kropp. Livsresan avslutas med hur alkohol hanteras inom hemtjänsten och på äldreboenden samt hur det kan påverka personal och brukare.

Kvinnor och alkohol i Göteborg (WAG-projektet) har sedan 1986 forskat om kvinnors alkoholvanor. Vi har intervjuat samma kvinnor vid flera tillfällen från det att de var i 20-årsåldern tills de blivit medelålders. En intressant fråga är om de alkoholvanor man har i unga år är stabila över livet eller inte. I den här presentationen ska jag berätta om vad vi kom fram till i vår forskning om den frågan.

Föreläsare: Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet

Våren 2019 startades en arbetsgrupp i Borås med representanter från vård- och äldreförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen samt civilsamhället. Syftet med gruppen är att uppmärksamma och höja kunskapen om alkohol bland äldre och bland yrkesverksamma som möter äldre i sitt dagliga arbete. Som exempel har Borås Stad anordnat en temadag och utbildat äldre utifrån Hela människans material ”Äldres hälsa och alkohol – Guldkant eller riskbruk?”  Under seminariet får du fakta om äldre och alkohol utifrån materialet ”Äldres hälsa och alkohol – Guldkant eller riskbruk?” samt tips på hur du kan arbeta i din kommun för att inkludera ämnet alkohol och äldre i ordinarie verksamhet.

Föreläser: Emelie Risbeck,  Utvecklingsledare folkhälsa, Drogsamordnare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad.

Sedan 2004 har man regelbundet undersökt alkoholvanorna i Västra Götaland. Under passet redovisas förekomst, fördelning och förändringar av riskabla alkoholvanor bland äldre. Det kommer även presenteras en uppskattning av de framtida alkoholvanorna bland äldre. Dessutom redovisas resultat från ett försök till kartläggning av riktlinjer vad gäller alkohol i äldreomsorgen i regionens kommuner.

Föreläsare: Barbara Rubinstein, Epidemiolog, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Onsdag 4 november kl. 08.30- 12.30

Vi avslutar resan med ett tillfälle att reflektera kring förebyggande ANDT arbete i kristider. Vid kriser kan personer med alkohol och narkotikaproblem få än större problem. Utsatta barn och anhöriga riskerar att bli än mer sårbara när rutiner i skola, arbetsliv och fritidsaktiviteter förändras. Under denna träff skapar vi tillsammans en bild av hur arbetet med alkohol och andra droger påverkats i Sverige under Covid -19, och vad vi kan ta med oss för lärdomar till framtiden.

KOSTNAD : Utbildningen är i år digital och kostnadsfri, vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras dock en avgift på 200 kr/träff. Det går bra att överlåta platsen till någon annan i ditt ställe. Vid behov prioriteras deltagare från Västra Götalands län.
ANMÄLAN: Om Droger 2020, anmälan stänger 8 dagar innan varje träff.
KONTAKT: Elsa Gatica Arikhan; elsa@lansnykterhetsforbundet.nu, 072-971 05 68
Ellen Garnwall; ellen@lansnykterhetsforbundet.nu, 070-659 26 08