Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? – Blekinge län

En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Blekinges län, 2020.

Under 2020 genomförde Blekinge läns nykterhetsförbund en enkätundersökning hos samtliga kommuner i Blekinge län.  Undersökningen gällde kommunernas hantering av tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd och resulterade i rapporten För många tillstånd, bristande tillsyn?

HÄR kan du läsa rapporten för BLEKINGE LÄN

Rapportens slutsatser

 • Folkhälsan och alkohollagen ska värderas högre än näringslivsfrågor. Politiker och beredande
  tjänstepersoner behöver vara väl insatta i alkoholens roll i samhället och bakgrunden till svensk alkoholpolitik.
 • Fler tillsynsbesök. Tillsynsbesök ska ske en gång per år eller oftare beroende på tillståndshavarens verksamhet. Vi förordar även att samordning mellan olika myndigheter sker
  i högre omfattning.
 • Mer av förebyggande insatser. Alla kommuner ska ha ett drog- och alkoholpolitiskt program samt uppdatera det kontinuerligt. Det är även av stor vikt att utbildning av serveringspersonal
  fortsätter med samma höga kontinuitet.
 • Minska tillgängligheten. Öppettider utöver normaltiden 11.00-01.00 bör ske restriktivt och antal tillstånd ska hållas nere. Detta eftersom ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad
  konsumtion och därmed ökade skador. Även beviljande av fler serveringstillstånd bör ske med stor återhållsamhet då Blekinge län ligger högt vad gäller antal serveringstillstånd per 10 000
  invånare.
 • Låt verksamheten vara självfinansierad. Alkoholen kostar samhället enorma summor, därför ska arbetet med tillståndsprövning och tillsyn vara självfinansierat av avgifter, så att skattemedel kan användas för att hantera de skador alkoholen skapar på såväl samhället som individer.
 • Kommunerna har tillsynsansvar för särskilda boenden. Det är viktigt att kommunerna säkerställer tillsyn samt att det finns rutiner för egenkontroll och utbildning av personal.
 • Mer resurser till arbetet med tillståndsprövning och tillsyn. För att bland annat utveckla utbildning av serveringspersonal och öka antalet tillsynsbesök så att skador orsakade av alkoholservering kan minskas i största möjliga mån.

Rapporten är en del i en rapportserie om serveringstillstånd. Rapporter finns för Västra Götalands län, Jönköpings län och Skånes län.

För frågor om rapportserien, kontakta projektledare Ellen Garnwall,  070 659 26 08 ellen@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt