Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? – Jönköpings län

– En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Jönköping Län, 2020.

Under 2020 har Jönköpings Läns Nykterhetsförbund genomfört en undersökning gällande kommunernas hantering av tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd. Undersökningen resulterade i rapporten För många tillstånd, bristande tillsyn? vilken på ett
ingående sätt påvisar att det sker alldeles för lite tillsyn i förhållande till antalet tillstånd som beviljas i länet.

Här kan du läsa rapporten för Jönköpings län: För många tillstånd, bristande tillsyn?

Rapportens slutsatser

  • Kommunerna har helhetsansvar. Kommunen måste själva känna ansvar för och ta helhetsansvar för arbetet med serveringstillstånd.
  • Alkohollagen måste komma först. Folkhälsan ska gå före näringslivspolitiska intressen.
  • Mer utbildning. Trots att alla kommuner regelbundet erbjuder tillståndshavare utbildning i ansvarsfull alkoholpolitik har unga under 18 år serverats alkohol på restaurang.
  • Mer tillsyn. Tillsynsbesöken behöver bli fler hos tillståndshavarna, den inre tillsynen bör ökas och tillsyn på särskilda boenden ska genomföras.
  • Minska tillgängligheten. Öppettider utöver normaltiden 11.00-01.00 bör ske restriktivt och antal tillstånd bör hållas nere. Detta eftersom att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador. Småkommuner bör vara särskilt aktsamma och inte låta näringslivspolitiska intressen gå före folkhälsan.
  • Låt verksamheten vara självfinansierad. Alkoholen kostar samhället enorma summor, därför ska arbetet med tillståndsprövning och tillsyn vara självfinansierat av avgifter, så skattemedel kan användas för att hantera de skador alkoholen skapar på såväl samhället som individer.
  • Mer resurser. Låt arbetet med tillståndsprövning och tillsyn få mer resurser för att öka utbildning av serveringspersonal och öka antalet tillsynsbesök så att skador orsakade av alkoholservering kan minskas i största möjliga mån.

Rapporten är en del i en rapportserie om serveringstillstånd. Rapport finns för Västra Götalands län. I början av 2021 publiceras även rapporter för Blekinge län samt en rapport för några kommuner i Skåne län.

För frågor om rapportserien, kontakta projektledare Ellen Garnwall,  070 659 26 08 ellen@lansnykterhetsforbundet.nu